Programlar / Yasal Çalışmalar

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Mevzuat Tablosu

2008 yılından bugüne, vakıf ve dernekleri ilgilendiren mevzuatta değişiklik yapan kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerin Resmi Gazete tarihleri ve sayılarını aşağıdaki tabloda görüntüleyebilirsiniz.
Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve GenelgeResmi Gazete TarihSayı
4721 Türk Medeni Kanunu08.12.200124607
4722 Türk Medeni Kanun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında  Kanun08.12.200124607
4748 İl İdaresi Kanunu (5442 sayılı), Devlet Memurları, Siyasî  Partiler, Dernekler ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun09.04.200224721
Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik13.06.200224784
4771 Türk Ceza Kanunu, Dernekler Kanunu, Ceza Muhakemeleri  Kanunu ve Vakıflar Kanunu gibi Çeşitli Kanunlarda (Avrupa Uyum  Yasaları Çerçevesinde) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun09.08.200224841
Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde  Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik04.10.200224896
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire  Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı Kuruluş, Görev, Çalışma ve  Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik15.10.200224907
4778 Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,  Vakıflar Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun11.01.200324990
4793 Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü  Kanunları ve Dernekler Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair 4771 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun04.02.200325014
Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili  Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik05.04.200325070
4854 Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına  Dönüştürülmesine Dair Kanun06.05.200325100
4916 Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât Ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik19.07.200325173
4962 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun07.08.200325192
4963 Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile  Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun07.08.200325192
4964 Kamu İhale Kanunu (4734 sayılı) ile 4735 sayılı Kanun ve  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun15.08.200325200
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (No: 83)  (Vakıfların Vergi Muafiyetine İlişkin Esaslar)02.09.200325217
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dernekler Daire  Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve  Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik04.09.200325219
4982 Bilgi Edinme Hakkı Yasası24.10.200325269
İdari Para Cezaları İle İlgili İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi  Başkanlığı Genelgesi 2003-03 / 28.10.2003
Avrupa Birliği İlerleme Raporu 5 Kasım 2003
Yeniden Değerlemeye İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra no: 325)04.12.200325306
5024 Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar  Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (Enflasyon Muhasebesinin Uygulanması)30.12.200325332
5035 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (Vakıf ve Derneklerin Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı  Faaliyetinde Bulunması)02.01.200425334   Mükerrer
Türkiye’de Kurulan Vakıfların Yurtdışı Etkinlikleri ile Yabancı  Vakıf, Dernek ve Bunlar Dışındaki Kar Amacı Gütmeyen  Kuruluşların Ülkemizdeki Etkinliklerine İlişkin İçişleri Bakanlığı  Genelgesi / 2004-01 Tarih:09.01.2004
5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun29.01.200425361
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları  Hakkında Yönetmeliğin 6’ıncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair  Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği20.02.200425379
Yurtdışına Yapılan İnsani Yardımlar İle İlgili Başbakanlık  Genelgesi / 2004/1424.02.200425383
TMK’ya Göre Kurulan Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  İlişkilerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Başbakanlık  Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi 2004-5 / 25.02.2004
5035 sayılı Kanunla İlgili Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Tebliği  (Seri no: 251)21.03.200425409
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra  Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına  Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.04.200425430
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve  Usuller Hakkında Yönetmelik27.04.200425445
Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7’inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik04.05.200425452
5146 Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun07.05.200425455
Dernekler Kanununda Öngörülen İdari Para Cezaları İle İlgili  İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Genelgesi: 2004- 89/14.05.2004
Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da Tapu Siciline  yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro  Kanununun 12/3. maddesinde öngörülen on yıllık hak düşürücü  sürenin uygulanması ile ilgili Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük  Genel Kurul Kararı   (Esas No:2003/1, Karar No: 2004/1)20.05.200425467
5170 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesi Hakkında Kanun22.05.200425469
5072 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Başbakanlık Vakıflar  Genel Müdürlüğü Ek-1 Genelgesi   2004-15 / 03.06.2004
5187 Basın Kanunu26.06.200425504
5193 Optisyenlik Hakkında Kanun26.06.200425504
5225 Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu21.07.200425529
5228 Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun31.07.200425539
Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve  Usullerine İlişkin Yönetmelik16.09.200425585
5234 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun (5072 sayılı Kanun İle İlgili)21.09.200425590
İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği22.09.200425591
5237 Türk Ceza Kanunu12.10.200425611
5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli  Hakkında Kanun13.11.200425642
Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan ve Genel Kurulu Olan  Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar Genel  Müdürlüğü Temsilcilerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten  Kaldırılmasına Dair Yönetmelik19.11.200425645
Mera Kanunu ile İlgili Milli Emlak Genel Tebliği   (Sıra No: 287)20.11.200425646
2004 Yılı Yeniden Değerleme Oranı ile İlgili Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği (Sıra No: 341)20.11.200425646
5253 Dernekler Kanunu23.11.200425649
Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası ile dernek ve  vakıflarca işletilen rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına  uygulanan istisnalarla ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:  254)25.11.200425651
Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve KDV Kanunu  ile ilgili Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 285)26.11.200425652
5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun01.12.200425657
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği03.12.200425659
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107 (5253 sayılı Dernekler  Kanunu ile İlgili), K:2004/12 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı07.12.200425663
5263 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü  Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun09.12.200425665
5272 Belediye Kanunu24.12.200425680
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/108 (5253 sayılı Dernekler  Kanunu ile İlgili), K:2004/15 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı31.12.200425687
5281 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Damga Vergisi  Kanununda Değişiklik Yapan Kanun)31.12.200425687  3.Mükerrer
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)  Yeniden Değerleme Oranına ilişkin düzenlemeler05.01.200525691
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)  Pul Yapıştırılmak Suretiyle ödeme şeklinin kaldırılmasına ilişkin  düzenlemeler04.02.200525717
Yurt Dışına Çıkışlara Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2005/8443)05.02.200525718
AR-GE İndirimi ile İlgili Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri  No:86)20.02.200525539
5303 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Mali  İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların  Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun26.02.200525739
Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz  teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve  hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına ilişkin Katma02.03.200525743
Değer Vergisi Genel Tebliği
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik10.03.200525751
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından  Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11.03.200525752
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü  Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği13.03.200525754
5326 Kabahatler Kanunu31.03.200525772
Dernekler Yönetmeliği31.03.200525772
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Spor Alanlarının Engelliler  Yararına Düzenlenen Faaliyetlere Tahsis Edilmesine İlişkin  Bakanlar Kurulu Kararı (2005/8619)02.04.200525774
Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı  Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların  Kullandırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Devlet  Bakanlığı Genelgesi 2005/107.04.200525779
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki İşbirliği  Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına  İlişkin “Çerçeve Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar 2005/863615.04.200525787
Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin  açıklamaları kapsayan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri  No: 44)16.04.200525788
5335 Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun (Döner Sermaye ile İlgili)27.04.200525798
Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik05.05.200525806
5340 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (Sporda Sponsorluk İle İlgili)05.05.200525806
Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Maliye  Bakanlığı Genel Tebliği (Sıra No: 1)20.05.200525820
Vakıflarla İlgili Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına  İlişkin Başbakanlık Genelgesi 2005/1320.05.200525820
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve  Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında İçişleri  Bakanlığı Tebliği (No: 2005/1)28.05.200525828
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği31.05.200525831
TMK Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Delege Sistemi Olan Vakıflar)18.06.200525849
5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun07.07.200525868
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri  Yönetmeliği08.07.200525869
5395 Çocuk Koruma Kanunu15.07.200525876
5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi  Hakkında Kanun15.07.200525876
Bazı Kuruluşların İzin Almadan Yardım Toplayabilen  Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı  2005/917105.08.200525897
Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik20.09.200525942
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim  Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği20.09.200525942
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım  Yönetmeliği09.10.200525961
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı,Ayni Yardım Teslim ve  Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında  Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair İçişleri Bakanlığı Tebliği (No: 2005/2)20.10.200525972
İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Spor Dalları  Yönetmeliği30.10.200525981
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve  İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Vakıflar Genel Müdürlüğü Tebliği12.11.200525991
5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun22.11.200526001
Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile  Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği27.11.200526006
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve  İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğe İlişkin Vakıflar Genel  Müdürlüğü Genelgesi: 2005-16 / 30.11.2005
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği31.12.200526040
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 sayılı Dernekler Kanunu  ile İlgili), K:2006/1 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı07.01.200626046
5449 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri  Hakkında Kanun08.02.200626074
Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması  Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında İçişleri Bakanlığı  Tebliği (No: 2006/1)17.02.200626083
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik17.02.200626083
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik24.02.200626090
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tarım ve  Köyişleri Bakanlığı Tebliği (No: 2006/17)06.04.200626131
5488 Tarım Kanunu25.04.200626149
Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini  Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer  Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında  Genelge (No: 2006/1)16.05.200626170
5519 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun15.06.200626199
Para Yatırılacak Bankalarla İlgili Vakıflar Genel Müdürlüğü  İstanbul Bölge Müdürlüğünün 26.06.2006 tarih ve 1828 sayılı  Yazısı (Vakıf paralarının devlet bankalarına yatırılması
5523 Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması  Hakkında Kanun04.07.200626218
Çocuk ve Kadınlar Yönelik Şiddet Hareketleriyle, Töre ve Namus  Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler başlıklı 2006/17  sayılı Başbakanlık Genelgesi04.07.200626218
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri  Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin  Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik17.07.200626231
Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki22.07.200626236
Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi  Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 sayılı Dernekler Kanunun  27’inci maddesi ile ilgili), K:2006/2 sayılı İptal Kararı25.07.200626239
Kalkınma Ajansları Yönetmeliği25.07.200626239
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının Uygulanması ve  İzlenmesi Hakkında Tebliğ25.07.200626239
Vergi Kimlik Numarası başlıklı Maliye Bakanlığı Genel Tebliği (Sıra  No: 3)29.08.200626274
Yargıtay 2’inci Hukuk Dairesinin Derneğin Feshine İlişkin Bozma  Kararı (Esas No: 2006/2649, Karar No: 2006/9301)13.09.200626288
5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun18.10.200626323
Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik24.11.200626356
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin,  Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik15.03.200726463
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Maliye Bakanlığı  Genel Tebliği (Seri No:1)03.04.200726482
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)03.04.200726482
Vergi Usul Kanun Genel Tebliği (Seri No: 369)03.04.200726482
Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda  Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları  Hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği06.04.200726485
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107, K: 2007/15 (Yürürlüğü  Durdurma) sayılı Kararı (5253 sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili)18.04.200726497
Derneklerin Denetimine İlişkin Dernekler Dairesi Başkanlığı  Genelgesi: 2007/42 – 01.05.2007
Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş Ve  İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu  Defterlerin Şekli Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)02.08.200726601
5706 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun14.11.200726700
Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 377 Seri No’lu Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği17.11.200726703
5253 sayılı Dernekler Kanununun 10, 13, 21’inci Maddelerinin  Yürütülmesinin Durdurulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (Karar Sayısı: 2007/44)22.11.200726708
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3’üncü ve 17/7’nci  Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para  Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2007/3)09.12.200726725
2007/13012 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün  Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik09.01.200826751
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Vakıflara İlişkin 112.  Maddesindeki İbarenin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı (Karar Sayısı:2007/89)26.01.200826768
5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli  Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun (Dernek Cezaları ile ilgili)08.02.200826781
5737 Vakıflar Kanunu27.02.200826800
Dernek Yönetmeliğinin, Dernek Lokalleri ile ilgili Uygulama  Maddesinde Değişiklik Yapan Yönetmelik22.03.200826824
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik02.04.200826835
5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Vakıfların  menkul kıymet alım satımlarında müstakil bir eleman istihdam  etmelerine ilişkin)06.06.200826898-  Mükerrer
4721 sayılı Türk Medenin Kanununun Vakıflarda üyelik ile ilgili  101. Maddesinin 3. Fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi  Kararı (Karar Sayısı: 2008/92)28.06.200826920
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik  Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik19.07.200826941
Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve  Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten   Kaldırılmasına Dair Yönetmelik27.09.200827010
Vakıflar Yönetmeliği27.09.200827010
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında  Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ27.09.200827010
Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten  Kaldırılmasına Dair Tebliğ27.09.200827010
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet   Destekleme Yönetmeliği08.11.200827048
Vakıf Yöneticilerinin Adli Sicil Kayıtlarının Vakıf Yetkili  Organınca muhafaza edilmesi zorunluluğu 2009/2 sayılı Vakıflar  Genel Müdürlüğü Genelgesi 06.01.2009
5832 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kızılay ile ilgili)23.01.200927119
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında Bakanlar Kurulunun 12.01.2009 sayılı  2009/14592 sayılı kararı (Vakıf ve Derneklerin mevduat faizlerinden  elde ettikleri kazanca %15 oranında vergi tevkifatı uygulanması03.02.200927130
Yeni vakıfların Kuruluş Malvarlığı’na ilişkin Vakıflar Meclisi Kararı  (19/142 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı)24.03.2009
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Vakıflarının Tasnifi,  Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkındaki Yönetmelik20.04.200927206
Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve  Niteliklerine İlişkin Yönetmelik24.04.200927209
Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik30.04.200927215
5918 TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (Kabahatler Kanununun 43’üncü maddesi ele alınıyor)09.07.200927283
2762 sayılı Vakıflar Kanununa Dayanan Vakıflar Tüzüğünün  Yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tüzüğün yürürlüğe konulmasına  ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (BKK 2009/15228)23.07.200927297
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.4) (Kızılay Derneğine  Vergi Muafiyeti Verilmesiyle İlgili)13.08.200927318
Dernek ve dernek şubelerinin kuruluşlarında kurucuların vermek  durumunda oldukları belgeler arasında yer alan nüfus cüzdanı  fotokopisinin 5(b) 7(b) verileceğine ilişkin maddelerin iptali30.12.200927448
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik05.02.201027484
Yapılmasına Dair Yönetmelik (T.C. Kimlik Numarasının Nüfus  Cüzdanı Seri No. yerine kullanılması)
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik14.08.201027672
Denetimlerle ilgili Başbakanlık Genelgesi (04.02.1998/01779) Bu  genelge 14.12.2010/2010-27 sayılı İç Genelge ile iptal edilmiştir.  Buna göre Dernekler ancak DK-19 hükmü gereğince   denetlenecektir.  İç Genelge 14.12.2010- 2010/27
Anayasa Mahkemesinin Vakıflar Kanunu’nun bazı maddelerinin  iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı11.01.201127812
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik05.07.201127985
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Vakıflar Yönetmeliğinin 33. maddesi Cemaat Vakıflarının seçim  usulleri ile vakıf uzmanlığı ve uzman yardımcılığına ilişkin 163.  madde de yapılan değişiklik)11.08.201128022
651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 17. maddesi / Geçici 11.  maddesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Hükmünde Kararname (Cemaat vakıflarının mal edinmesi)27.08.201128038
5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun Geçici 11. maddesinin  uygulanmasına yönelik yönetmelik (Cemaat Vakıflarının Mallarının  İadesi)01.10.201128071
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik30.10.201128100
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  KHK/66002.11.201128103
2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı  26.12.2011 tarih ve 28154 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411) ile 2012 yılı için Yeniden  Değerleme Oranı 10,26 olarak belirlenmiştir. Oran  01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.26.12.201128154
Özel Müzelerin Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik19.01.201228178
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Çeşitli değişiklikler)30.10.201128100
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Vakıflar Meclisi Üyeliğine seçilme şartları)30.11.201128128
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin,  Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara  İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.02.201228149
2012/2939 Kamu İdaresi Sağlık Sunucuları Dışındaki Vakıf  Üniversiteleri Dahil sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları  Tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca  Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek olarak alınacak ilave11.04.201228236
ücretin belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair  yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri  No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)18.08.201228385
Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlarda Bireysel emeklilik  sistemine ve yıllık gelir sigortasına aktarım hakkında yönetmelikte  değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik15.01.201328512
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve  Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik19.01.201328529
Cemaat Vakıfları Seçimleri, Mazbut Vakıflarla ilgili çeşitli konular,  Rehberleri ve Teftiş Başkanlığının görevleri hakkında yönetmelik19.01.201328533
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (çeşitli değişiklikler)23.01.201328533
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri  No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)23.03.201328537
2013/4513 Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan  vakıfların tescil ve ilahı hakkında tüzük26.04.201328629
Yardım Toplama Esas ve usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik (Kurban derisi toplama hakkında)26.09.201328777
(Yönetmelik amaç, kapsam ve dayanak ile Genel Müdürlük idari  düzenlemeleri hakkında)10.11.201328817
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Vakıflar Meclisi üyeliğine seçilme şartları ve oy verme işlemleri  hakkında)18.09.201429123
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun05.11.201429166
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik05.08.201529436
6655 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Dernek  veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü  maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında  kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi  işletme oluşmuş sayılmamasının yürürlülük süresinin uzatılması  hakkında)01.01.201629580
Yeni, Mülhak, Esnaf ve Cemaat Vakıflarla İlgili Yürütülen İş ve  Kalemler konulu Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi 18.01.2016- 67723701-010.06-1283 sayılı
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Vakıf Beyanname ve Formları ve beyan usulleri hakkında)28.02.201830346
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik25.05.201830431
698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 57 (Vakıflara Vergi  Muafiyeti Statüsü verilmesi yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi  hakkında)04.07.201830468
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 19 (Derneklere  Kamu Yararı Statüsü verilmesi yetkisinin Cumhurbaşkanına  verilmesi hakkında)09.07.201830473  3. Mükerrer
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer  Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi (Kararname Numarası:4) (Vakıflar Genel  Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması ile ilgili  hükümler)15.07.201830479
7145 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik31.07.201830495
Yapılmasına Dair Kanun (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu  ile ilgili hükümler)
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması  Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi No:17 (Sivil Toplumla  İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurulması hakkında)13.09.201830534
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.10.201830552
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin Ve  Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik17.10.201830568
Elektronik Tebligat Yönetmeliği6.12.201830617
Dernek ve Vakıf Çalışanlarının Sigortalılığı ile İlgili Sosyal  Güvenlik Kurumu Genelgesi 2019/9 - 24.04.2019
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik8.11.201930942
7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Dernek  üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bildirilmesi hakkında)26.03.202031080 (1.   Mükerrer)
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve  Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.04.202031086
7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal  Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - (Dernek Genel Kurullarının  Ertelenmesi Hakkında)17.04.202031102
22.04.2020 tarih 2020/315 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu  Kararı - Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt  Yükümlülüğüne Dernek, Vakıf ve Sendikalar İçin İstisna Getiren  Kararda Değişiklik09.05.202031122
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md. 6 ve Md. 7’nin  01.07.2020’den itibaren elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta  yer alan işyerleri için de yürürlüğe girmesi - İş güvenliği uzmanı ve  işyeri hekimi çalıştırmak veya hizmet almak zorunluluğu30.06.201228339
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.07.202031180
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - (Elliden Az  Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri İçin İş yeri  Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğunun  Ertelenmesi Hakkında)28.07.202031199
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik28.08.202031227
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik12.09.202031242
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Derneklerin  Beyanname ve Bildirimlerinin Verilmesi ile Genel Kurul  Toplantılarının Ertelenmesine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında17.11.202031307
7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının  Önlenmesine İlişkin Kanun (Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama  Kanunu’na İlişkin Değişiklik Yapan)31.12.202031351 (5.   Mükerrer)
09.06.2021 tarih 2021/571 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu  Kararı – İktisadi İşletmesi Bulunan Dernek, Vakıf ve Sendikaların  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt  Yükümlülüğüne İlişkin Kararda Değişiklik24.06.202131521
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik21.10.202131635
Yardım Toplama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik10.11.202131655
Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği18.06.202231870
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik18.04.202332167

Alandan Haberler