Hakkımızda

Vakıf Senedi

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

Resmi Senedi

Kuruluş

–  İstanbul 6. Noteri’nin 11 Şubat 1993 gün ve 6265 sayılı Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi ile düzenlenmiş;

 Şişli 2. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 11.3.1993 gün, E:1993/189, K:1993/71 sayılı Kararı ile tescil edilmiş;

Vakıf Genel Müdürlüğünce 16 Mayıs 1993 gün ve 21583 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Başlangıç

Kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen vakıf ve dernek gibi gönüllü kuruluşlar, Avrupa’da kamu sektörü (seçimle yönetime gelenler) ve kâr amaçlı özel sektör (sendikalar ve odalar dahil) yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ya da AVRUPA BAĞIMSIZ SEKTÖRÜ adı altında hızla örgütlenmekte; özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Doğu’su ve Batı’sı ile büyük Avrupa’nın yeniden yapılanmasında önemli görev, yetki ve sorumluluklar üstlenmektedirler.

Gerçekten 8-10 Temmuz 1992’de Paris’te UNESCO Merkezinde toplanan “Yeni Avrupa Konferansı”nda:

  • Özellikle Vakıf’ların hukuki ve mali statüleri ile görev-yetki sorumluluk alanlarını, başlıca sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan bir “Avrupa İletişim Programı” geliştirilmiş;
  • AT yetkili organlarınca hazırlanan “Avrupa Dernekler Yasa Tasarısı” görüşülerek benimsenmiş;
  •  Üçüncü Sektör’ün hakları ile görev ve sorumluluklarını içeren bir “Avrupa Bağımsız Sektör Beyannamesi” kabul ve ilan edilmiştir. Bu Beyanname’nin yakında bir Dünya Konferansı’na sunulması için hazırlıklar yapılmaktadır.

Bu gelişmeler paralelinde, her ülkede vakıflar ve dernekler ulusal düzeyde birlikler ya da milli merkezler oluşturmakta, her birlik aynı alandaki Uluslararası Hükümet dışı Kuruluşlarla (NGO) üyelik ilişkisini güçlendirmekte, bunların başlıcaları da Üçüncü Sektör Hareketi içindeki örgütlenmede yer almaktadır.

Böylece, ulusal düzeyde tabandan oluşan gönüllü kuruluşlar hareketi, uluslararası kuruluşlarda gelişerek birinci ve ikinci sektörü etkileyen ve çoğulcu demokraside önemi gittikçe artan bağımsız üçüncü bir sektör oluşturmaktadır. Kısaca, üçüncü sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlenmesi, demokratik gelişmenin, dışa açılmanın ve dünya ile bütünleşmenin en etkili araçlarından biri olmaktadır.

Bizde, Selçuklu döneminde geliştirilen, Osmanlı döneminde doruk noktasına yükselerek Osmanlı toprak varlığının işletilmesinde, devlet düzeninde dini, sosyal ve kültürel görevlerin büyük bölümünün yerine getirilmesinde, kişisel servetin bu yoldan kamu yararına kurumlaştırılmasında ve ülkemize eşsiz şartları içinde, “Üçüncü Sektör”, ya da “Bağımsız Sektör” olarak kabul ve ilanı, Türkiye bakımından:

  • Hem bir gurur vesilesi olarak, hem de asıl,
  • Bundan böyle vakıf kurumunun ülkemizde daha da gelişmesi,
  • Özel kesimin vakıf yoluyla kamu hizmetine daha çok katılmayı teşvik edilmesi,
  • Türk vakıf kurumunun Avrupa’daki Üçüncü Sektör içinde haklı yerini alması,
  • Bunun içinde Vakıfların ve Derneklerin ülkemizde de Üçüncü Sektör olarak kendi aralarında örgütlenmesi gereğini ortaya koyması yönünden önem taşımaktadır.

Bu gerekçe ile,

Türkiye’de de, kâr dağıtma amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan vakıflar ve derneklerin –kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında- ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak örgütlenmesi görüşünde birleşerek TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI adı ile bu vakfı kurmaya karar vermiş bulunuyoruz.

Vakfımızın, aynı amaçta bütünleşen gerçek ve tüzel kişilerin katılımı ile gelişmesini, ülke çapında güç kazanmasını ve yurdumuza yararlı hizmetler ifa etmesini diliyoruz.

I. Bölüm – Kuruluş Hükümleri

KURULUŞ

MADDE 1- Yasalar ile bu Resmi Senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “TÜSEV-TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI” kurulmuş olup izleyen maddelerde Vakıf kısa adı ile anılmıştır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 2-  Vakfın ikametgâhı İstanbul’dadır. Adresi: “Bankalar Caddesi No.2 Minerva Han Kat.5 34420 Karaköy/İSTANBUL” olup adres, Temsilciler Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.  Vakıf Temsilciler Kurulu kararıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açılabilir.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE 3- Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre, araştırma-geliştirme, spor, sanat ve insan hakları gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (aşağıda kısaca “kuruluşlar” denilecektir) olarak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Vakıflar ile Derneklerin kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet konularını etkin olarak gerçekleştirebilmelerine, uyum ve işbirliği içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletişim ve hizmet ağı oluşturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz konusu kuruluşlardan oluşan bağımsız sektörün, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluşlarda, özellikle Avrupa’nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen Avrupa Üçüncü Sektör Hareketi içinde yer almasını sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Vakfın hizmet ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

3.1) Mevcut durum ile ilgili sorunların tespiti ve çözümü için inceleme, araştırma, kamuoyu yoklamaları yapmak, veri toplamak ve değerlendirmek;

3.2) Uzman çalışma gruplarına raporlar hazırlatmak, bu raporlar çerçevesinde Vakıf yetkili organlarınca benimsenecek önerileri ilgililere ve kamuoyuna sunmak, sonuçlarını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek;

3.3) Yeni kuruluşların kurulmasını teşvik etmek, rehberlik etmek;

3.4) Kuruluşların amaç ve hizmet konuları doğrultusunda birlik içinde hareket etmelerini sağlayacak yönetsel, hukuksal, sosyal ve ekonomik etkinliklerde bulunmak;

3.5) Ulusal veya uluslararası düzeyde konferanslar düzenlemek;

3.6) Yurtiçinde bilimsel toplantılar, açık oturum, seminer, sempozyum, kurs ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardım etmek; yurtdışında düzenlenecek benzeri etkinliklere katılmak veya ilgilileri katılmaya teşvik etmek;

3.7) Kuruluşların faaliyetlerine katılmak, kuruluşlara üye olmak;

3.8) Özendirici ödüller koymak veya başka suretle Üçüncü Sektöre katkıda bulunanları ödüllendirmek;

3.9) Bülten, dergi, gazete, kitap ve bildiri yayınlamak; kitaplık, dokümantasyon ve yayın servisleri kurmak;

3.10) Üçüncü Sektör için yönetici ve uzmanlar yetiştirmek; bu maksatla yurtiçi ve yurtdışı öğrenim ve ihtisas bursları vermek; eğitim ve kültür kurumlarına yardım etmek, gerektiğinde yenilerini açmak ve açılmasını desteklemek;

3.11) Doğal ve sosyal afetler nedeniyle ülke genelinde, zor durumda olanlara, ihtiyaç sahiplerine, yurtdışı kaynaklara da çağrıda bulunarak, her türlü maddi ve manevi yardım ve desteği sağlamaya çalışmak;

3.12) Yurtdışında benzer nitelikte uluslararası kuruluşlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara katılmak;

3.13) Yurdumuzdaki Üçüncü Sektör Kuruluşlarının uluslararası düzeyde benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurmalarını teşvik etmek ve desteklemek;

3.14) Çoğulcu demokratik düzende Üçüncü Sektörün gelişmesi ve güçlenmesi için bilinçli ve duyarlı bir kamuoyunun oluşmasına çalışmak;

3.15) Yukarıda sıralanan amaç ve görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için, başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, üniversiteler, diğer eğitim, bilim ve kültür kurumları ve ilgili diğer bütün kurum ve kişilerle işbirliği yapmak ve işbirliğini sürekli ve etkili kılacak mekanizmaların kurulmasına, işletilmesine ve geliştirilmesine çalışmak;

3.16) Yukarıdaki amaç ve görevleri yerine getirebilmek için gerekli vakıf bina ve tesislerini inşa ettirmek ve işletmek;

3.17) Yasa ve Resmi Senet hükümlerinin öngördüğü diğer işlem ve işlevleri yapmak.

VAKFIN ANAVARLIĞI

MADDE 4- Vakfın ilk kuruluş varlığı, Kurucularca bir yıl içinde ödenmesi taahhüt edilen 400.000.000.- (dörtyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. 7. Madde kapsamında üyelerden alınan ve yıl içinde kullanılmayan katılım payları ile gelir fazlası da yıl sonunda Temsilciler Kurulu kararı ile Vakfın anavarlığına eklenebilir.

HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

MADDE 5- Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, hak ve berat, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere, know-how gibi gayri maddi haklara sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacına uygun olarak bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan, derneklerden, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım, ayni ve nakdi bağışlar almaya, bunlar  için anlaşmalar yapmaya, bunlara ayni ve nakdi bağışlar yapmaya, ortak şirketler ve teşekküller kurmaya, kurulu olanlara iştirak etmeye, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Vakıf veya işletme konusu ile ilgili mali, hukuki, ticari ve idari her türlü işlemlerde bulunmaya, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilmeye, yurt içi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım almaya, şartlı veya şartsız bağış ve yardımları kabul etmeye, fon oluşturmaya ve bu fonların amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaya, faaliyetlerinde fayda göreceği diğer dernek ve vakıflarla veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmeye, Vakıf amaçlarına katkıda bulunmak üzere konsorsiyumlar oluşturmaya, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmaya, yurtdışında şube ve temsilcilikler açmaya, üst kuruluşlar kurmaya ve yurtdışında kurulmuş kuruluşlara üye olmaya, amacına uygun yıl içinde harcanmak kaydıyla veya ana paranın muhafazası ve gelirinin amaca tahsisini öngören malvarlığına ilave fon tesisi gibi şartlı bağışları kabule, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

II. Bölüm – Yönetim Hükümleri

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6- Vakfın Organları aşağıda gösterilmiştir:

6.1) Mütevelliler Heyeti

6.2) Temsilciler Kurulu

6.3) Genel Sekreterlik

6.4) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİLER HEYETİ

MADDE 7- Mütevelliler Heyeti Vakfın, gözetim, denetim ve danışma organı olup, aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerden oluşur:

A- ÜYELER

7.1) Vakıf Resmi Senedinde adları yazılı kurucular,

7.2) Geçici madde 1’de belirlenen ilk Mütevelliler Heyeti tüzel kişileri,

7.3) TÜSEV amaç, ilke ve görevlerini benimseyen yerli ve yabancı vakıflar ve dernekler ile üçüncü sektöre ilişkin düşünce ve etkin hizmetleriyle tanınmış gerçek veya tüzel kişi adaylar arasından Temsilciler Kurulunca önerilip Mütevelliler Heyetince seçilenler. Mütevelliler Heyeti bu yetkisini belli koşullarla Temsilciler Kuruluna devredebilir. Üyelik ilke ve kriterleri Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir.

Tüzel Kişi Mütevelliler, yetkili organlarının atayacakları temsilci aracılığıyla Vakıfta temsil edilirler. Tüzel kişiyi temsilen Mütevelliler Heyetinde yer alan temsilcinin görevi bu sıfatını kaybettiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliği devam eden tüzel kişi kendisini yeni bir temsilci ile temsil ettirme hakkına sahiptir. Tüzel kişi temsilcisinin tüzel kişiden bağımsız bir üyelik hakkı bulunmamaktadır.

B. ÜYENİN KATILIM PAYI

Mütevelliler Heyeti üyelerinden, her yıl “yıllık katılım payı” alınır. Yıllık katılım payı miktarları ile uygulama esasları Temsilciler Kurulu kararı ile belirlenir. Vakfın Onur Üyelerinden yıllık katılım payı alınmaz.

Yıllık katılım payını ödemeyen üye işbu maddede (aşağıda C.4 maddede) öngörülen usul uyarınca üyelikten çıkartılabilir.

C. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Mütevelliler Heyeti üyeliği aşağıdaki hâllerde sona erer;

1. Vefat, iş göremezlik, istifa,

2. Vakıf Senedine ve Vakfın amacına aykırı davranışta bulunmak,

3. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

4. İki yazılı ikaza rağmen iki defa üst üste üyelik yıllık katılım payını tam olarak ödememek.

Üyelik ilke ve kriterlerine uymayan ve veya yıllık katılım payı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler, Temsilciler Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelliler Heyetince üyelikten çıkarılabilir. Mütevelliler Heyeti bu yetkisini belirleyeceği koşullarla Temsilciler Kuruluna devredebilir.

Vefat, iş göremezlik veya istifa hallerinde, Mütevelliler Heyeti üyeliği kendiliğinden sona erer.

TOPLANTILAR VE KARAR NİSABI

MADDE 8- Mütevelliler Heyeti, Temsilciler Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Çağrı ve toplantılar, elektronik yollarla ve usullerle yapılabilir.

Mütevelliler Heyeti, toplantıları yönetmek üzere bir Başkan ve iki Başkan Vekili seçerek Başkanlık Divanını oluşturur. Temsilciler Kurulu Başkanı ve Vakıf Genel Sekreteri Başkanlık Divanında yer alır. Genel Sekreter, Mütevelliler Heyeti toplantısının sekreterlik görevini yapar. Temsilciler Kurulunun kararı veya üye tam sayısının 1/4’ünün yazılı talebiyle Temsilciler Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Mütevelliler Heyeti, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır.

Yeter sayı sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın gerçekleşebilecek ikinci toplantının yapılacağı yer ve zaman, arada bir haftadan az, iki aydan uzun bir süre olmamak üzere, çağrıda belirtilir.

Resmi Senet değişikliği kararı, toplam üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınır. Madde 10.1) hükmü saklıdır. Diğer kararlar için toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının olumlu oyu yeterlidir.

Her gerçek ve tüzel kişi üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, bir başka üyeyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. Bir üyede, birden fazla vekalet toplanamaz.

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Mütevelliler Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

9.1) Temsilciler Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerini seçmek;

9.2) Yıllık bütçe, bilanço, gelir-gider hesabı, Temsilciler Kurulu raporu ve Denetim Kurulu raporunu kabul etmek ve onaylamak;

9.3) Vakfın defterlerini, yazışmalarını, her türlü evrakını, malvarlığını incelemek, gerektiğinde Denetim Kurulu dışında özel denetçi tayin ederek incelemek;

9.4) Temsilciler Kurulunu ve Denetim Kurulunu aklamak;

9.5) Vakfın tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak;

9.6) Temsilciler Kurulunun önerisine bağlı olarak Vakfa yeni üye almak;

9.7) Temsilciler Kurulunun önerisi doğrultusunda üyelik ilkelerine uymayan ve katılım paylarını ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılmasına karar vermek;

9.8) Bu Vakıf Senedinde verilen diğer görevleri yapmak.

TEMSİLCİLER KURULU

MADDE 10- Temsilciler Kurulu Vakfın yetkili yönetim, karar ve uygulama organı olup, kuruluş ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

10.1) Temsilciler Kurulu, en az beşi kurucular ile Resmi Senet Geçici Madde 1’deki ilk Mütevelliler Heyeti listesinde yer alan tüzel kişilerin temsilcileri arasından olmak üzere, Mütevelliler arasından, dört yıl süre için Mütevelliler Heyetince seçilen, en çok dokuz üyeden oluşur.

İşbu Madde 10.1) hükmü, ancak, kurucular ile Resmi Senet Geçici Madde 1’deki ilk Mütevelliler Heyeti Listesinde yer alan vakıf ve derneklerin yarıdan bir fazlasının yazılı başvurusu ile Temsilciler Kurulunca yapılacak öneri üzerine Mütevelliler Heyetinin üçte iki (2/3) çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.

10.2) Temsilciler Kurulu ilk toplantısında Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer.

10.3) Temsilciler Kurulu Başkan’ın daveti üzerine yılda dört defadan az olmamak üzere gerektikçe toplanır. Toplantılar fiziki katılımla yapılabileceği gibi elektronik ortamda (video, telefon konferansı ve diğer dijital yöntemlerle) gerçekleştirilebilir.

10.4) Temsilciler Kurulu üye sayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan fazlasının olumlu oylarıyla karar verir.

10.5) Bir tüzel kişi Temsilciler Kurulu üyesinin vefat etmesi, iş göremez duruma gelmesi, ayrılması veya temsil ettiği tüzel kişi tarafından değiştirilmesi halinde tüzel kişinin belirlediği yeni üye Temsilciler Kurulundan ayrılanın süresini tamamlar.

TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Temsilciler Kurulu, Vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli bütün işleri yapmakla görevli ve Vakfı, kanunlar ve işbu Resmi Senet hükümlerine uygun olarak idare ve temsil ile yetkili ve sorumludur. Başlıca görevleri şunlardır:

11.1) Vakfın amacının gerektirdiği işlemleri yapmak için kararlar almak;

11.2) Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.3) Vakfı temsil etmek ve Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit etmek;

11.4) Vakfı davalarda, takiplerde temsil etmek; sulha, ibraya, feragata yetkili bulunmak;

11.5) Vakıf Genel Sekreterini tayin etmek;

11.6) Tüzük ve Yönetmelikleri hazırlayıp Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.7) Mütevelliler Heyetinin süresi içinde olağan ve olağanüstü toplantıları için çağrıda bulunmak;

11.8) Belirli işler için üyelerden birine, Genel Sekretere veya üçüncü bir şahsa yetki ve vekalet vermek;

11.9) Mütevelliler Heyetinin kararlarını uygulamak;

11.10) Vakıf Resmi Senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.11) Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek;

11.12) Vakfın sürekli ya da geçici çalışma gruplarını oluşturmak, proje ve çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamaları izlemek;

11.13) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak;

11.14) Mütevelliler Heyetine alınabilecek yeni üyeleri önermek, üyelik ilke ve kriterlerini ve üyelerin ödeyeceği yıllık katılım paylarını belirlemek;

11.15) Üyelik ilkelerine uymayan ve/veya yıllık katılım payı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin üyelikten çıkarılması için Mütevelliler Heyetine öneride bulunmak;

11.16) Yasalar ile Vakıf Resmi Senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.

GENEL SEKRETERLİK

MADDE 12- Genel Sekreterlik Vakfın yürütme birimi olup Genel Sekreter, yardımcıları, yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Genel Sekreterlik, Vakfın, yönetim, hukuk, mali ve iletişime ilişkin işlem ile işlevlerinden görevli ve yetkili olup Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

13.1) Mütevelliler Heyeti ile Temsilciler Kurulu toplantı gündemlerinin hazırlanmasında Temsilciler Kurulu Başkanına yardımcı olmak, üyeleri toplantıya çağırmak, kararlarını uygulamak;

13.2) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak; uygulama yönetmelikleri, yıllık çalışma programı ve raporları ile bütçe, bilanço ve plasman planı taslaklarını hazırlamak;

13.3) Genel Sekreterlik birimi yetkili yönetici ve uzman danışmanları ile gerekli personelini atamak ve gereğinde görevden almak;

13.4) Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak; harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf Resmi Senedi hükümlerine uygunluğunu sağlamak; üç aylık raporlar ile Vakfın mali durumu hakkında Temsilciler Kuruluna bilgi sunmak;

13.5) Vakfın sürekli ya da geçici çalışma gruplarının çalışma ve uygulamalarını düzenlemek;

13.6) Mütevelliler Heyeti ve Temsilciler Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

DENETİM KURULU

MADDE 14- Mütevelliler Heyeti, Mütevelliler Heyeti listesinde yer alan tüzel kişilerin temsilcileri arasından veya dışarıdan, en çok dört (4) yıl için, bir ila üç uzman kişiyi Denetim Kurulu üyesi olarak seçer. Denetim Kurulu, Vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder. Vakıf Resmi Senedine, Mütevelliler Heyeti ve Temsilciler Kurulu kararlarına veya muhasebe esaslarına bir aykırılık görürse keyfiyeti derhal Temsilciler Kuruluna yazı ile bildirir. Ayrıca, yıl sonu raporunu, Temsilciler Kurulu raporu ile birlikte Mütevelliler Heyetine verir.

ÜYELERİN TAHSİSATI

MADDE 15- Mütevelliler Heyeti ve Temsilciler Kurulu üyelerine bu konumları nedeniyle bir ücret verilmez. Mütevelliler Heyeti ve Temsilciler Kurulu üyelerinden, uzmanlıkları alanında yapacakları özel nitelikteki hizmetlerin ücreti ve Vakıf yararına ifa edecekleri hizmetlerin masrafları Temsilciler Kurulunca tayin edilir ve kendilerine ödenir.

VAKIF ONUR ÜYELERİ

MADDE 16- Kamu sektörü ve özel sektör ile üçüncü sektör arasında işbirliğini gerçekleştirmek ve her üç sektörün dengeli olarak gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, yetkili birinci ve ikinci sektör temsilcilerine ve Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Temsilciler Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararı ile “Vakıf Onur Üyesi” ve “Vakıf Onur Başkanı” ünvanı verilebilir. Onur üyeleri ve bunların üst düzey yetkili temsilcileri Temsilciler Kurulunca Mütevelliler Heyeti toplantılarına ve diğer toplantılara görüş ve önerileri alınmak üzere davet edilirler.

III. Bölüm – Mali Hükümler

VAKIF BÜTÇESİ

MADDE 17- Vakfın çalışma dönemi her yıl 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Vakıf, harcamalarını yıllık bütçe ve programlara göre yapar. Bilanço, gelir-gider hesabı çıkarılması, Vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetlerini açıklayan ayrıntılı bir Temsilciler Kurulu faaliyet raporu ile ayrıca Vakfın Denetim Kurulu tarafından ayrı bir denetleme raporu hazırlanması zorunludur.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

18.1) Şartlı ve şartsız bağışlar,

18.2) Mütevelliler Heyeti üyelerinden alınacak katılım payları,

18.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,

18.4) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,

18.5) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

18.6) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,

18.7) Toplantılar, geziler, gösteriler, şenlikler, festivaller, yarışmalar, basılı, basılı olmayan ve her türlü dijital yayınlar ile elektronik kayıt araçlarıyla sağlanacak gelirler,

18.8) Yurtdışı işbirliği kuruluşlarından sağlanacak gelirler,

18.9) Diğer gelirler.

VERGİ BAĞIŞIKLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER

MADDE 19- Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

19.1) Vakıf Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 20 veya ilerde yasal olarak belirlenecek oranlara göre, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan % 80’ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

19.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

19.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması esastır. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile fonda tutulabilir.

19.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

19.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet tesislerinden en az kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

19.6) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

IV. Bölüm – Genel Hükümler

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ

MADDE 20- Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 21- Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanunlarda değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, bu Resmi Senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetimi, Vakıf Resmi Senedi değişikliği yapıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir.

VAKIF RESMİ SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 22- Vakıf Resmi Senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Kurucuların belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Temsilciler Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelliler Heyetince Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.

VAKFIN DAĞILMASI

MADDE 23- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır, ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Temsilciler Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelliler Heyeti’nce Vakfın dağıtılmasına karar verilir.

Temsilciler Kurulu, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Temsilciler Kurulu tarafından yapılır. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Türk Eğitim Vakfına devredilir.

KURUCULAR

MADDE 24- Vakfın Kurucularının ad, soyad ve kurumları Ek-1’de gösterilmiştir.

V. Bölüm – Geçici Hükümler

İLK MÜTEVELLİLER HEYETİ

Geçici Madde 1- Vakfın kuruluşunda ilk Mütevelliler Heyeti’ni oluşturan tüzel kişiler ve temsilcileri Ek-2’de gösterilmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu Heyet’in ilk oturumunda seçilecektir.

TEMSİLCİLER KURULU SAYI DEĞİŞİKLİĞİ

Geçici Madde 2- Resmi Senedin 10.1 hükmü uyarınca Temsilciler Kurulu üye sayısını dokuza indiren değişiklik, Resmi Senet tadilinin gerçekleşmesini takip eden olağan ilk seçim döneminden itibaren uygulanacaktır.

TESCİL İŞLEMLERİ YETKİSİ

Geçici Madde 3- Vakıf Resmi Senedinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescili işlemleri ve gerekecek Resmi Senet değişiklikleri için Avukat Teoman AKÜNAL yetkili vekil olarak atanmıştır.

Geçici Madde 4- Vakfın Resmi Senet tadil ve düzeltmelerinin tescili ile ilgili gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Av. Sadife Karataş Kural münferiden yetkili kılınmıştır.

Değişiklikler:

1994 yılı:

İstanbul 6. Noteri’nin 26 Eylül 1994 gün ve 23908 sayılı Düzenlenme şeklinde Değişiklik Vakıf Senedi ile 1,4,6,6 mük., 7,8,10,16 maddelerinde ve Geçici Madde 1 ekinde değişiklikler yapılmış;

Şişli 4. Asliye Hukuk Hakimliği, 18 Ekim 1994 gün, E:1994/887 K:1994/768 Kararı ile tescil edilmiştir.

2019 yılı:

Beyoğlu 6. Noteri’nin Vakıf Senedi Tadil Beyanı ile Vakıf senedinin 2,3,4, 5, 6, 6 mükerrer, 7, 8,9, 10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve geçici maddeleri değiştirilmiş ve tadil metni 11/07/2019 tarih ve 10431 sayı ile düzenlenmiş;

İst. 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 15/10/2019 Tarih, 2019/631 E. 2019/292 K. nolu kararı ile tescil edilmiştir.

2023 yılı:

Beyoğlu 6. Noteri’nin Vakıf Senedi Tadil Beyanı ile Vakıf Senedinin 3.11,7.3, 7.B, 7.C, 8, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 11.14, 11.15, 14. Madde ve bendleri, geçici 2. ve 4. maddeleri değiştirilerek tadil metni 20/06/2022 tarih 08349 sayı ile düzenlenmiş;

İst. 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13/07/2023 Tarih, 2022/410 E. 2023/191 K. nolu kararı ile tescil edilmiştir.