Programlar / Yasal Çalışmalar

Katkı Verdiğimiz Çalışmalar

Ulusal Gönüllülük Komitesi Üyeliği

2012-2013 döneminde, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük konusunda yapılan önemli çalışmaların bir sonucu olarak 2013 yılında kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi, gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olarak yola çıktı. TÜSEV olarak komite bünyesinde yer alan Yasal Mevzuat Çalışma Grubu’nun bir üyesiyiz ve gönüllülük alanındaki mevzuata ilişkin yürütülen çalışmalara katkı veriyoruz.

11. ve 12. Kalkınma Planı Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği

2017 yılında yayımlanan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi kapsamında ilk kez oluşturulan Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu üyeliğimizin ardından, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı Sürecinde de üyeliğimiz sürüyor. Komisyon Üyeliğimiz çerçevesinde kalkınma sürecinde STK'ların rolünün güçlendirilmesi için yasal ve mali altyapıyı destekleyecek mevzuat değişiklikleri, mevzuatın STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımlarını teşvik edecek hale getirilmesi, STK’larda insan kaynağı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek kamu politikalarının oluşturulması ve STK verilerinin resmi istatistik programlarına dâhil edilmesi gibi konu başlıklarında katkı sunuyoruz.

Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi, Gönüllülük Çalışma Grubu Üyeliği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’nin (Sivil Katılım Projesi) üçüncü bileşeni kapsamındaki Gönüllülük Çalışma Grubu üyeleri arasındayız. Proje kapsamında oluşturulması hedeflenen, gönüllülüğü ilgilendiren taslak mevzuata yönelik hayata geçirilen çalışmalara katkı veriyoruz.

Alandan Haberler