Programlar / Yasal Çalışmalar

Sivil Toplumu İlgilendiren Yasal ve Mali Mevzuat

Türkiye’de sivil toplumu ilgilendiren mevzuat Anayasa, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler, yönergeler, tebliğler ve genelgelerle düzenlenir. Türkiye’de tüzel kişiliği tanımlanmış sivil toplum kuruluşlarından vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü, dernekler ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren yapılardır.

TÜSEV olarak sivil toplumu ilgilendiren mevzuat kapsamında öncelikli olarak Yardım Toplama Kanunu ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un sivil topluma etkilerine odaklanıyor ve bu konuda kapsamlı izleme çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca, vakıfları ilgilendiren vergi muafiyeti ve dernekleri ilgilendiren kamu yararı statüsü, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının tabi oldukları vergiler ve iktisadi işletmelerini ilgilendiren vergi uygulamalarını mercek altına alarak, hayata geçirdiğimiz izleme çalışmaları ışığında, uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirme ve politika önerileri geliştiriyoruz.

Türkiye’de sivil toplumu ilgilendiren birincil mevzuat
Anayasanın ilgili maddeleri (No 2789, 18/10/1982)
Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri (No 4721, 22/11/2001)
Dernekler Kanunu (No 5253, 04/11/2004)
Vakıflar Kanunu (No. 5737, 20/02/2008)
Yardım Toplama Kanunu (No 2860, 23/06/1983)
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (No 2911, 06/10/1983)
Ceza Kanunu (No 5237, 26/09/2004)
Kabahatler Kanunu (No 5326, 30/03/2005)
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (No 4982, 09/10/2003)
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun (No 4962, 30/07/2003)
Türk Ticaret Kanunu (No 6102, 13/01/2011)
Gelir Vergisi Kanunu (No 193, 31/12/1960)
Kurumlar Vergisi Kanunu (No 5520, 13/06/2006)
Vergi Usul Kanunu (No 213, 04/01/1961)
Emlak Vergisi Kanunu (No 1319, 29/07/1970)
Damga Vergisi Kanunu (No 488, 01/07/1964)
Katma Değer Vergisi Kanunu (No 3065, 25/10/1984)
Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun (No 1606, 11/07/1972)
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun (No 5072, 22/01/2004)
Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun (No 4641, 11/04/2001)
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun (No 3335, 26/03/1987)
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (No 5018, 10/12/2003)
Terörle Mücadele Kanunu (No 3713, 12/04/1991)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (No 6698, 24/03/2016)
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (No 7262, 27/12/2020)

Alandan Haberler