Duyurular

Yıllık Beyanname Verilmesi ve Vakıfların Denetimi Hakkında

Vakıfların Yıllık Beyanname Verme Yükümlülüğü

İlgili Mevzuat;
· 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Madde 32
· Vakıflar Yönetmeliği Madde 34

· Vakıf yöneticileri, Vakıflar Yönetmeliğinin (Ek-2) numaralı ekinde yer alan beyannameyi eksiksiz doldurup her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde bölge müdürlüğüne vermek ve elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
Yeni vakıflar ayrıca; şubelerinin muhasebe hesap planının vakıf merkezinin hesap planına uygun olmasını, yıl içindeki gelir ve giderlerini, yeni yıla devredecek makbuz bilgilerini ve mevcut paralarını gösteren yılsonu hesap durumlarını her yıl vakıf merkezine gönderilmesini, yıl sonunda şubenin mali tabloları ile vakıf merkezinin mali tablolarının konsolide edilmesini de sağlamakla yükümlüdürler.

Vergiden Muaf Vakıfların Beyanları

İlgili Mevzuat;
· Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Maliye Bakanlığı Genel Tebliği (Seri No.1)

  • Vergi Muafiyeti tanınmış vakıflar, Vakıflar Yönetmeliğinde yer alan ve yukarda açıklanan bildirime ek olarak, dönem sonunda düzenlenecek bilanço ve gelir gider tablosu ile bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçelerinin birer örneğini, yıllık faaliyet raporu ve yeminli mali müşavirce düzenlenmiş tam tasdik raporu ile birlikte yılın ilk üç ayı içinde Maliye Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.
  • Yıllık faaliyet raporu dışındaki belgelerin yeminli mali müşavire onaylattırılmış olması gerekmektedir. Yeminli mali müşavire onaylattırılmadan gönderilen belgeler hiç gönderilmemiş sayılmaktadır.

Vakıfların Denetimi

İlgili Mevzuat;
· 5737 sayılı Vakıflar Kanunu Madde 33
·Vakıflar Yönetmeliği Madde 39

Vakıf yöneticileri, yılsonundan itibaren altı ay içerisinde yapılacak iç denetim rapor ve sonuçlarını Vakıflar Yönetmeliğinin (Ek-7) formuna uygun olarak düzenleyerek rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.

  • Yeni vakıflar şube ve temsilciliklerini de denetleyerek her yıl verecekleri raporlarda bu alt birimlerle ilgili bilgilere yer verirler.
  • İç denetim, vakıf faaliyetlerinin mevzuata ve vakfın stratejik planına uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetimin ayrıca vakfın risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla vakfın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
  • Vakıflar 2008 yılı denetimlerini daha önce seçtikleri ve görevlerine devam eden denetim organına yaptıracaklardır. Ancak denetim sonrasında hazırlanacak iç denetim raporları Vakıflar Yönetmeliğinde belirtilen (Ek-7) usul ve esaslara göre düzenlenerek gönderilecektir.
  • Buna göre 2009 yılında vakıflar Resmi Senetlerindeki hükümlere göre süresi sona eren denetim organının yerine yenisini seçecek ve bu organ denetim faaliyetini yerine getirmeye devam edecektir.
  • 2010 yılından geçerli olmak üzere vakıflar, denetim organlarına ek olarak Vakıflar Mevzuatında tanımlanmış özellikleri haiz “iç denetim” elemanlarına ayrıca denetim yaptıracaklardır.
  • Eğer mevcut denetim organı “iç denetçi” olabilecek niteliklere sahipse bu kişi ayrıca iç denetim görevini de yerine getirebilecektir.

 

Denetim Giderlerine Katılma Payı

İlgili Mevzuat;
· 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 80inci Maddesi ile
· yürürlükten kaldırılan TMK’nın 111inci Maddesi ikinci fıkrası

· 5737 sayılı yeni Vakıflar Kanunu ile vakıfların her sene Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemekle yükümlü oldukları, “Denetim Giderlerine Katılma Payı” kaldırılmış olup, vakıflar 2009 yılından geçerli olarak Denetim Giderlerine Katılma Payı ödemeyeceklerdir.

Derneklerin Yıllık Beyanname Verme Yükümlülüğü

İlgili Mevzuat;
· 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 19uncu maddesi
· Dernekler Yönetmeliği Madde 83

Bilindiği üzere derneklerin yıllık beyannamelerini verme dönemi 1 Ocak itibariyle başlayıp Nisan ayının sonuna kadar devam etmektedir. Dernek yönetim kurulu başkanları, bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini Dernekler Yönetmeliğinin (EK-21) ekini doldurarak, mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.

Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.

Dernekler Dairesi Başkanlığından yapılan duyuruya göre “yıllık beyannamelerin” valiliklere genelde Nisan ayında topluca verilmesi hem idarede iş yoğunluğuna hem de Beyannameyi veren dernekler açısından zaman kaybına neden olmaktadır.

Bu çerçevede daha önce şifre alan dernekler, mevcut şifreleriyle giriş yaparak beyannamelerini doldurabileceklerdir. Şifresi olmayan dernekler de www.dernekler.gov.tr web adresinden “e-Dernek Kullanıcısı Olmak İstiyorum” linkini kullanarak şifre alabilirler.Aldıkları bu şifre ile sisteme giriş yaparak beyannamelerini internet üzerinden doldurabilir ve beyannamenin çıktısını İl Dernek Müdürlüklerine elden teslim edebilirler.