Haberler

Sosyal Hesapverebilirlik ve Yerel Kalkınma Konulu Çalışma Toplantısı Gerçekleşti

Dünya Bankası ve STK ilişkileri ülkemizde sosyo-ekonomik kalkınmada sivil toplum kuruluşlarının rolü açısından çok önem taşımaktadır. Dünya Bankası’nın yakın tarihe kadar sadece kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ekonomik ve sosyal kalkınma ağırlıklı yatırım ilişkileri bir süredir sivil toplum kuruluşlarının da dahil edildiği önemli projeler olarak dikkati çekmektedir.

Bu bağlamda, Dünya Bankası ECA Bölümü ile ECA STK Çalışma Grubu’nun işbirliği ile, 6-7 Mayıs 2004 tarihinde, İstanbul’da “Sosyal Hesapverebilirlik ve Yerel Kalkınma: Doğu ve Orta Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” konulu bir danışma toplantısı düzenlenmiştir. ECA STK Çalışma Grubu, 28 ülkeyi içine alan Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde, sivil toplum ile Dünya Bankası arasında diyalogu ve işbirliğini arttırmayı amaçlayan birleşik bir STK-Dünya Bankası girişimidir. Konferansa ECA bölgesindeki 24 ülkeden STK temsilcileri, Dünya Bankası Ülke Personeli, yerel otorite ve kamu idaresinden temsilciler ve yerel kalkınmadaki diğer önemli aktörler katılmıştır.

Küçük çalışma gruplarının oluşturulduğu atölyeler öncesinde yapılan hazırlık oturumlarının konuları şu şekilde sıralanabilir: “Sosyal Hesapverebilirlik ve Kamu Sektör Kuruluşlarını Güçlendirme: Sivil Toplumun Rolü”, “Yerel Kalkınmada Sivil Toplumun Rolü: Yerel yönetimlerle İşbirliği ile”, “Yurttaşlık Girişimleri için bağış Yapma: Küçük Hibeler Programının Sonuçlarını Değerlendirme”, “Bağışçıların ve Hükümetin Sivil Topluma Danışması: Dünya Bankası Danışma Kaynak Kitabı Üzerine Geribildirimler”

Hazırlık oturumlarında yapılan sunuşlarda ve çalışma grubu tartışmalarında en fazla üzerinde durulan konular şöyleydi: Ortak anlayış ve Dünya Bankası terminolojisinin kesin tanımlara (sosyal hesapverebilirlik, danışma, vs) oturtulmasının önemi; STK’lar ve yerel/merkezi otoritelerin sosyal hesapverebilirliği geliştiren prosedürleri uygulayabilmeleri için kurumsal kapasitenin önemi; soysal hesapverebilirlik, danışma gibi konularda başarılı proje ve programlar yürüten, vatandaşlar ve vatandaş gruplarıyla işbirliği yapan ve bunların katılımını arttıran uygulamaları olan ülkeler ve topluluklar için başarı örneklerinin belgelenmesi gereği, Bankanın Ülke Ofislerine uygun personeli yerleştirerek yerel düzeyde programını kurumsallaştırmasının gereği; bütün paydaşların adına (Banka, yerel ve merkezi otoriteler, STK’lar) şeffaflık, hesapverebilirlik prensiplerinin aydınlatılması gereği; yasal çerçeve ve yerel kaynakların hareketliliğinin kolaylaştırıcı bir ortam sağlamaması gibi zayıf bir altyapıyı bozucu etkileri.