Duyurular

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09.07 2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde sivil toplumla ilişkiler birimi kapsamında il müdürlüğünün yanında ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliği tanınmıştır.

Söz konusu değişiklik ile derneklerin kuruluş bildirimine ilişkin belgeler konusunda düzenlemeler getirilmiştir. Örneğin, değişiklik tarihinden itibaren yönetmeliğin 5. maddesinin a bendinde yer alan kuruluş bildirimi için kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü, iki yerine bir adet olarak ibraz edilecektir. Yine aynı maddenin b bendinde, kurucular arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu konuda alınmış kararın fotokopisi yerine örneği ibraz edilecek şekilde değişiklik yapılmıştır.

Kuruluş bildirimine ilişkin belgelerde olduğu gibi yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan şube kuruluşuna ve yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan federasyon kuruluşuna ilişkin belgeler için de değişiklikler söz konusudur.

Yurt dışından ayni ve nakdi yardım alınmasında bildirim yükümlülüğüne ilişkin 18. maddede bildirim yapması gereken kurumlara, faaliyet izni verilen yabancı vakıflar, yabancı dernekler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar eklenmiştir.

Bununla birlikte yabancı vakıfların uluslararası iş birliği için izin alma yükümlülüğüne ilişkin 22. maddede, Dışişleri Bakanlığı’nın yanında gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşünün alınması hususu yönetmeliğe eklenmiştir.  Yine yabancı vakıfların, 25. maddedeki harcama gerektiren faaliyetleri ile ilgili bildirimi kapsamında takip eden yılın Şubat ayına kadar vermelerine ilişkin yıllık rapor yükümlülüğü; faaliyet ve harcamalarına ilişkin beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermeleri şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 32. maddesinde yer alan alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri, tutulacak defterler arasından kaldırılmıştır. Yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defterinin belirli şartları yerine getirmek koşulu ile elektronik ortamda tutulması hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin kamu yararı için aranacak şartlara ilişkin 49. maddesinin c bendinde; ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretme ve toplumsal gelişmeye katkı sağlama kriteri açısından ibare “ulusal veya uluslararası düzeyde” şeklinde değiştirilmiştir.

İşlemlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin 96. maddede şifre temini ve başvurusu açısından değişiklikler söz konusu olmuştur. Detaylı bilgi için 09.07 2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazeteye buradan , Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2020 tarihli duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişikliklere dair TÜSEV tarafından hazırlanmış olan karşılaştırmalı tabloya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler – Karşılaştırmalı Tablo