Vakıf Senedi

İstanbul, 18 Ekim 1994

 

Sunuş

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Resmi Senedi,

 

T.C. İstanbul 6. Noteri’nin 11 Şubat 1993 gün ve 6265 sayılı Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi ile düzenlenmiştir;

 

Şişli 2. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 11.3.1993 gün, E:1993/189, K:1993/71 sayılı Kararı ile tescil edilmiş;

 

Vakıf Genel Müdürlüğünce 16 Mayıs 1993 gün ve 21583 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiş;

 

T.C. İstanbul 6. Noteri’nin 26 Eylül 1994 gün ve 23908 sayılı Düzenlenme şeklinde Değişiklik Vakıf Senedi ile 1,4,6,6 mük., 7,8,10,16 maddelerinde ve Geçici Madde 1 ekinde değişiklikler yapılmış;

 

Değişiklikler Şişli 4. Asliye Hukuk Hakimliği, 18 Ekim 1994 gün, E:1994/887 K:1994/768 Kararı ile tescil edilmiştir.

 

Bu kitapçık içinde değişiklikleri de kapsayan metni son şekli ile sunuyoruz.

 

Mütevelliler Heyeti’nin 26 Eylül 1994 günlü toplantısında tanınan yetki üzerine Yönetim Kurulu’nun 18 Ekim 1994 tarihli toplantısında kabul edilen yeni Üyeler Listesi de metnin sonuna eklenmiştir.

 

Saygılarımızla,

Zekai Baloğlu

Başkan Vekili ve Genel Sekreter

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Resmi Senedi

Başlangıç

Kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen vakıf ve dernek gibi gönüllü kuruluşlar, Avrupa’da kamu sektörü (seçimle yönetime gelenler) ve kâr amaçlı özel sektör (sendikalar ve odalar dahil) yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ya da AVRUPA BAĞIMSIZ SEKTÖRÜ adı altında hızla örgütlenmekte; özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Doğu’su ve Batı’sı ile büyük Avrupa’nın yeniden yapılanmasında önemli görev, yetki ve sorumluluklar üstlenmektedirler.

 

Gerçekten 8-10 Temmuz 1992’de Paris’te UNESCO Merkezinde toplanan “Yeni Avrupa Konferansı”nda:

·         Özellikle Vakıf’ların hukuki ve mali statüleri ile görev-yetki sorumluluk alanlarını, başlıca sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan bir “Avrupa İletişim Programı” geliştirilmiş;

·         AT yetkili organlarınca hazırlanan “Avrupa Dernekler Yasa Tasarısı” görüşülerek benimsenmiş;

·         Üçüncü Sektör’ün hakları ile görev ve sorumluluklarını içeren bir “Avrupa Bağımsız Sektör Beyannamesi” kabul ve ilan edilmiştir. Bu Beyanname’nin yakında bir Dünya Konferansı’na sunulması için hazırlıklar yapılmaktadır.


Bu gelişmeler paralelinde, her ülkede vakıflar ve dernekler ulusal düzeyde birlikler ya da milli merkezler oluşturmakta, her birlik aynı alandaki Uluslararası Hükümet dışı Kuruluşlarla (NGO) üyelik ilişkisini güçlendirmekte, bunların başlıcaları da Üçüncü Sektör Hareketi içindeki örgütlenmede yer almaktadır.


Böylece, ulusal düzeyde tabandan oluşan gönüllü kuruluşlar hareketi, uluslararası kuruluşlarda gelişerek birinci ve ikinci sektörü etkileyen ve çoğulcu demokraside önemi gittikçe artan bağımsız üçüncü bir sektör oluşturmaktadır. Kısaca, üçüncü sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlenmesi, demokratik gelişmenin, dışa açılmanın ve dünya ile bütünleşmenin en etkili araçlarından biri olmaktadır.


Bizde, Selçuklu döneminde geliştirilen, Osmanlı döneminde doruk noktasına yükselerek Osmanlı toprak varlığının işletilmesinde, devlet düzeninde dini, sosyal ve kültürel görevlerin büyük bölümünün yerine getirilmesinde, kişisel servetin bu yoldan kamu yararına kurumlaştırılmasında ve ülkemize eşsiz şartları içinde, “Üçüncü Sektör”, ya da “Bağımsız Sektör” olarak kabul ve ilanı, Türkiye bakımından:

·         Hem bir gurur vesilesi olarak, hem de asıl,

·         Bundan böyle vakıf kurumunun ülkemizde daha da gelişmesi,

·         Özel kesimin vakıf yoluyla kamu hizmetine daha çok katılmayı teşvik edilmesi,

·         Türk vakıf kurumunun Avrupa’daki Üçüncü Sektör içinde haklı yerini alması,

·         Bunun içinde Vakıfların ve Derneklerin ülkemizde de Üçüncü Sektör olarak kendi aralarında örgütlenmesi gereğini ortaya koyması yönünden önem taşımaktadır.

 

Bu gerekçe ile,

Türkiye’de de, kâr dağıtma amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan vakıflar ve derneklerin –kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında- ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak örgütlenmesi görüşünde birleşerek TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI adı ile bu vakfı kurmaya karar vermiş bulunuyoruz.

Vakfımızın, aynı amaçta bütünleşen gerçek ve tüzel kişilerin katılımı ile gelişmesini, ülke çapında güç kazanmasını ve yurdumuza yararlı hizmetler ifa etmesini diliyoruz.

 

I. Bölüm – Kuruluş Hükümleri


KURULUŞ
MADDE 1- (26.9.94 günlü değişiklik ile) Yasalar ile bu Resmi Senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “TÜSEV-TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI” kurulmuş olup izleyen maddelerde Vakıf kısa adı ile anılmıştır.


MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 2- Vakfın ikametgâhı İstanbul’dadır. Adresi: “Bankalar Caddesi No.2 Minerva Han Kat.5 34420 Karaköy/İSTANBUL” olup adres, Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Yasal izinler alınarak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açılabilir.


AMAÇ VE HİZMET KONULARI

MADDE 3- Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR (aşağıda kısaca “kuruluşlar” denilecektir) olarak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Vakıflar ile Derneklerin kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet konularını etkin olarak gerçekleştirebilmelerine, yum ve işbirliği içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletişim ve hizmet ağı oluşturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz konusu kuruluşlardan oluşan bağımsız sektörün, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluşlarda, özellikle Avrupa’nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen Avrupa Üçüncü Sektör Hareketi içinde yer almasını sağlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Vakfın hizmet ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

3,1) Mevcut ile ilgili sorunların tespiti ve çözümü için inceleme, araştırma, kamuoyu yoklamaları yapmak, veri toplamak ve değerlendirmek;

3.2) Uzman çalışma gruplarına raporlar hazırlatmak, bu raporlar çerçevesinde Vakıf yetkili organlarınca benimsenecek önerileri ilgililere ve kamuoyuna sunmak, sonuçlarını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek;

3.3) Yeni kuruluşların kurulmasını teşvik etmek, rehberlik etmek;

3.4) Kuruluşların amaç ve hizmet konuları doğrultusunda birlik içinde hareket etmelerini sağlayacak yönetsel, hukuksal, sosyal ve ekonomik etkinliklerde bulunmak;

3.5) En az iki yılda bir olmak üzere, ulusal düzeyde Üçüncü Sektör Konferansı düzenlemek ve bu konferansa Mütevelliler Heyeti, Onursal Mütevelliler, işbirliği kuruluşları ve misafirlerle birlikte birinci ve ikinci sektörlerin üst düzeyde temsilcilerinin katılmasını sağlamak,

3.6) Yurtiçinde bilimsel toplantılar, açık oturum, seminer, sempozyum, kurs ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardım etmek; yurtdışında düzenlenecek benzeri etkinliklere katılmak veya ilgilileri katılmaya teşvik etmek;

3.7) Kuruluşların faaliyetlerine katılmak, kuruluşlara üye olmak;

3.8) Özendirici ödüller koymak veya başka suretle Üçüncü Sektöre katkıda bulunanları ödüllendirmek;
3,9) Bülten, dergi, gazete, kitap ve bildiri yayınlamak; kitaplık, dokümantasyon ve yayın servisleri kurmak;
3.10) Üçüncü Sektör için yönetici ve uzmanlar yetiştirmek; bu maksatla yurtiçi ve yurtdışı öğrenim ve ihtisas bursları vermek; eğitim ve kültür kurumlarına yardım etmek, gerektiğinde yenilerini açmak ve açılmasını desteklemek;

3.11) Afetler sonunda zarar gören yurdumuz köşelerine, müşkül duruma düşenlere ve muhtaçlara, milletimizi üzen bir olaydan zarar görenlere, yurtdışı kaynaklara da çağrıda bulunarak, her türlü maddi ve manevi yardım ve desteği sağlamaya çalışmak;

3.12) Gerekli yasal izinleri almak suretiyle, yurtdışında benzer nitelikte uluslararası kuruluşlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara katılmak;

3.13) Avrupa Üçüncü Sektör Beyannamesine paralel olarak ulusal düzeyde Türkiye Üçüncü Sektör Beyannamesini hazırlamak ve geliştirmek;

3.14) Yurdumuzdaki Üçüncü Sektör Kuruluşlarının uluslar arası düzeyde benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurmalarını teşvik etmek ve desteklemek;

3.15) Çoğulcu demokratik düzende Üçüncü Sektör’ün gelişmesi ve güçlenmesi için bilinçli ve duyarlı bir kamuoyunun oluşmasına çalışmak;

3.16) Yukarıda sıralanan amaç ve görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için, başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, üniversiteler, diğer eğitim, bilim ve kültür kurumları ve ilgili diğer bütün kurum ve kişilerle işbirliği yapmak ve işbirliğini sürekli ve etkili kılacak mekanizmaların kurulmasına, işletilmesine ve geliştirilmesine çalışmak;

3.17) Yukarıdaki amaç ve görevleri yerine getirebilmek için gerekli vakıf bina ve tesislerini inşa ettirmek ve işletmek;

3.18) Yasa ve Resmi Senet hükümlerinin öngördüğü diğer işlem ve işlevleri yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 4- (26.9.1994 günlü değişiklik ile) Vakfın ilk kuruluş varlığı, Kurucularca bir yıl içinde ödenmesi taahhüt edilen 400.000.000.- (dörtyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Üyelerden alınan ve yıl içinde kullanılmayan katılım payları ile gelir fazlası da yıl sonunda Yönetim Kurulu kararı ile Vakfın anavarlığına eklenebilir.


HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ

MADDE 5- Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ ermeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gereğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı Vakıf’lardan, Dernek’lerden, Devlet’ten, diğer kurum ve kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amacına uygun yıl içinde harcanmak kaydıyla veya ana paranın muhafazası ve gelirinin amaca tahsisini öngören malvarlığına ilave fon tesisi gibi şartlı bağışları kabule, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak tesisler, iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görünen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

II. Bölüm – Yönetim Hükümleri


VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6- (26.9.94 günlü değişiklik ile) Vakfın Organları aşağıda gösterilmiştir:
6.1) Türkiye Üçüncü Sektör Konferansı (Konferans)6.2) Mütevelliler Heyeti,

6.3) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi

6.4) Genel Sekreterlik,

6.5) Denetçiler.


TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ULUSAL KONFERANSI (KONFERANS)

MADDE 6 (MÜKERRER)- (26.9.94 günkü yeni madde) Konferans, TÜSEV’in danışma ve aşağıdaki konularda karar organı olup başlıca görevleri şunlardır:


6.1) Demokrasimizin diğer iki temel sektörü olan kamu sektörü ve özel sektör yanında, Türkiye Üçüncü Sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız bir vatandaşlar sektörü olarak güçlenmesine, her üç sektör arasında işbirliğinin ulusal düzeyde gerçekleşmesine ve her üç sektörün dengeli olarak gelişmesine katkıda bulunmak;

6.2) Uluslararası örnekleri paralelinde Türkiye Üçüncü Sektör Hakları, Sorumlulukları ve Görevleri Beyannamesini kabul ve ulusal ve uluslar arası düzeyde ilan etmek ve Beyannameyi zaman içinde değişen koşullara göre sürekli olarak geliştirmek;

6.3) Türkiye üçüncü sektörünün sorunlarını inceleyerek yasama, yürütme ve yargı organlarına çözüm önerilerinde bulunmak;

6.4) Üçüncü sektör sorunlarına karşı bilinçli ve duyarlı bir kamuoyunun hazırlanmasına ve siyasal irade üzerinde demokratik bir etki grubu oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

Konferans Başkanlık Divanı, Mütevelliler Heyeti Başkanı ve iki Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinden oluşur.

 

Konferans’a TÜSEV asil, ortak ve onur üyeleri ve onur üye temsilcileri ile birinci ve ikinci sektörün ulusal düzeyde yetkili temsilcileri davet edilirler. Konferansa TÜSEV’in üye olduğu veya işbirliği yaptığı uluslararası kuruluşların yetkili temsilcilerinin de katılımı sağlanır.

 

Konferans Yönetim Kurulunca düzenlenir. Konferansın incelemesine sunulacak karar tasarıları ve bunların dayanağı olan inceleme raporu Yönetim Kurulunca hazırlanarak Mütevelliler Heyetinin inceleme ve onayına sunulur ve en az bir ay önceden Konferans’a katılacak kişi ve kurumlara gönderilir.

TÜSEV Yönetim Kurulu, Konferans kararlarını yerine getirmek ve sonuçlarını dönem sonunda bir değerlendirme raporu halinde gelecek Konferansın incelemesine sunmakla yükümlüdür. Konferans en az iki yılda bir toplanır.

 

MÜTEVELLİLER HEYETİ

MADDE 7- (26.9.1994 günlü değişiklik ile) Mütevelliler Heyeti Vakfın yönetim, gözetim, denetim, karar ve danışma organı olup, aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerden oluşur:

 

A- ASİL ÜYELER

7.1) Vakıf Resmi Senedi’nde adları yazılı kurucular,

7.2) Geçici madde 1’de belirlenen ilk Mütevelliler Heyeti tüzel kişileri,

7.3) TÜSEV amaç, ilke ve görevlerini benimseyen vakıflar ve dernekler ile üçüncü sektöre ilişkin düşünce ve etkin hizmetleriyle tanınmış gerçek veya tüzel kişi adaylar arasından Yönetim Kurulunca önerilip Mütevelliler Heyetince seçilenler. Mütevelliler Heyeti bu yetkisini belli koşullarla Yönetim Kuruluna devredebilir.

 

Her gerçek ve tüzel kişi asil üyenin bir oy hakkı vardır. Her tüzel kişi asil üye, çalışmalarda sürekliliği, katılım ve etkinliği sağlamak için, Mütevelliler Heyeti toplantılarına ve Konferansa, kendi yetkili organlarınca seçilecek en çok üç temsilci ile katılabilir. Ancak, temsilci sayısı ne olursa olsun, her tüzel kişinin sadece bir oyu vardır.

 

B- ORTAK (ASSOSİYE) ÜYELER:


Ortak üyeler, oy hakkı dışında, asil üyelerle eşit haklardan yararlanırlar. Ortak üyeler de TÜSEV amaç, ilke ve görevlerini benimseyen vakıflar ve dernekler ile üçüncü sektöre ilişkin düşünce ve etkin hizmetleriyle tanınmış gerçek veya tüzel kişi adaylar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelliler Heyetince seçilirler.

 

Asil ve ortak üyelik ilkeleri ve katılım koşulları, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelliler Heyetince belirlenir. Üyelik ilkelerine uymayan asil veya ortak üye vakıf ve derneklerin TÜSEV ile ilişkileri, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Mütevelliler Heyetince kesilebilir.

 

Tüzel Kişi Mütevelliler, yetkili organlarının atayacakları temsilci aracılığıyla Vakıf’ta temsil edilirler. Tüzel kişiyi temsilen Mütevelliler Heyetinde yer alan temsilcinin görevi bu sıfatını kaybettiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliği devam eden tüzel kişi kendisini yeni bir temsilci ile temsil ettirme hakkına sahiptir.

 

TOPLANTILAR KARAR NİSABI

MADDE 8- (26.9.94 günlü değişiklik ile) Mütevelliler Heyeti, toplantıları yönetmek üzere süre ile bağlı olmaksızın bir Başkan ve iki Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Genel Sekreteri Başkanlık Divanında yer alır. Genel Sekreter Mütevelliler Heyeti toplantısının sekreterlik görevini yapar. Mütevelliler Heyeti yılda en az bir defa olağan toplantı yapar. Yönetim Kurulunun kararı veya üye tam sayısının ¼’ünün yazılı talebiyle Yönetim Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Mütevelliler Heyeti, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Resmi Sened değişikliği kararı, toplam üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınır. Madde 10,1) hükmü saklıdır. Diğer kararlar için toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası yeterlidir.

 

MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Mütevelliler Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

9.1) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçileri seçmek;

9.2) Yıllık bütçe, bilanço, gelir-gider hesabı, Yönetim Kurulu raporu ve Denetçiler raporunu kabul etmek ve onaylamak;

9.3) Vakfın defterlerini, yazışmalarını, her türlü evrakını, malvarlığını incelemek, gerektiğinde Denetçiler dışında özel denetçi tayin ederek incelemek;

9.4) Yönetim Kurulunu ve Denetçileri aklamak;

9.5) Vakfın tüzük ve yönetmeliklerini onaylamak;

9.6) Bu Vakıf Senedinde verilen diğer görevleri yapmak.

 

YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ

MADDE 10- (26.9.94 günlü değişiklik ile) Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup, kuruluş ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

 

10.1) Yönetim Kurulu, Mütevelliler Heyetince, en az yedisi kurucular ile Resmi Sened Geçici Madde 1’deki ilk Mütevelliler Heyeti listesinde yer alan tüzel kişilerin temsilcileri arasından olmak üzere, Mütevelliler arasından, dört yıl süre için seçilen en çok onbir asil üyeden oluşur.
İşbu Madde 10.1) hükmü, ancak, kurucular ile Resmi Sened Geçici Madde 1’deki ilk Mütevelliler Heyeti Listesi’nde yer alan vakıf ve derneklerin yarıdan bir fazlasının yazılı başvurusu ile Yönetim Kurulunca yapılacak öneri üzerine Mütevelliler Heyetinin üçte iki çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.
10.2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında en az bir başkan yardımcısı seçer.

10.3) Yönetim Kurulu görev ve yetkilerinin bir kısmını devredebileceği bir İcra Komitesi seçebilir.

10.4) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez, İcra Komitesi ise gerektiğinde toplanır.

10.5) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üye sayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan fazlasının oylarıyla karar verir.

10.6) Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine ilk Mütevelliler Heyeti toplantısında yenileri seçilir. Bu üyeler, ayrılanların süresini tamamlar.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Yönetim Kurulu, Vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli bütün işleri yapmakla görevli ve Vakfı, kanunlar ve işbu Senet hükümlerine uygun olarak, idare ve temsil ile yetkili ve sorumludur. Başlıca görevleri şunlardır:

11.1) Vakfın amacının gerektiği işlemleri yapmak için kararlar almak;

11.2) Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.3) Vakfı, temsil etmek ve Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit etmek;

11.4) Vakfı davalarda, takiplerde temsil etmek, sulha, ibraya, feragata yetkili bulunmak;

11.5) Vakıf Genel Sekreterini tayin etmek;

11.6) Tüzük ve Yönetmelikleri hazırlayıp Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.7) Mütevelliler Heyetinin süresi içinde olağan ve olağanüstü toplantıları için çağrıda bulunmak;

11.8) Belirli işler için üyelerden birine, Genel Sekretere veya üçüncü bir şahsa yetki ve vekalet vermek;

11.9) Mütevelliler Heyetinin kararlarını uygulamak;

11.10) Bu Vakıf Senedinde verilen diğer görevleri yapmak;

11.11) Vakıf Resmi Senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.12) Şubelerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek;

11.13) Vakfın sürekli ya da geçici çalışma gruplarını oluşturmak, proje ve çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamaları izlemek;

11.14) Ulusal Üçüncü Sektör Konferansı hazırlıklarını yapmak ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunmak;

11.15) Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak;

11.16) Katılım paylarını belirlemek;

11.17) Yasalar ile Vakıf Resmi Senedi’nde öngörülen diğer işleri yapmak;

 

GENEL SEKRETERLİK

MADDE 12- Genel Sekreterlik Vakfın yürütme birimi olup Genel Sekreter, yardımcıları, yetkili yönetici ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Yönetim Kurul Üyesi Genel Sekreter olabilir. Genel Sekreterlik, Vakfın, yönetim, hukuk, mali ve iletişime ilişkin işlem ile işlevlerinden görevli ve yetkili olup Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

13.1) Mütevelliler Heyeti ile Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin hazırlanmasında Yönetim Kurulu Başkanı’na yardımcı olmak, üyeleri toplantıya çağırmak, kararlarını uygulamak,

13.2) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak; uygulama yönetmelikleri, yıllık çalışma programı ve raporları ile bütçe, bilanço ve plasman planı taslaklarını hazırlamak,

13.3) Genel Sekreterlik birimi yetkili yönetici ve uzman danışmanları ile gerekli personelini atamak ve gereğinde görevden almak;

13.4) Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularının değerliliğini korumak; harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf Resmi Senedi hükümlerine uygunluğunu sağlamak; üç aylık raporlarla Vakfın mali durumu hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak,

13.5) Vakfın sürekli ya da geçici çalışma gruplarının çalışma ve uygulamalarını düzenlemek,

13.6) Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

DENETÇİLER
MADDE 14- Mütevelliler Heyeti kendi üyeleri arasından veya dışarıdan, en çok üç yıl için, bir ila üç uzman kişiyi denetçi olarak seçer. Denetçiler Vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder. İşbu Vakıf Senedine, Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Kararlarına veya muhasebe esaslarına bir aykırılık görürse keyfiyeti derhal Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. Ayrıca, yıl sonu raporunun, Yönetim Kurulu raporu ile birlikte Mütevelliler Heyetine verir.

ÜYELERİN TAHSİSATI

MADDE 15- Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu konumları nedeniyle bir ücret verilmez. Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinden, uzmanlıkları alanında yapacakları özel nitelikteki hizmetlerin ücreti ve Vakıf yararına ifa edecekleri hizmetlerin masrafları Yönetim Kurulunca tayin edilir ve kendilerine ödenir. Genel Sekreter bir Yönetim Kurulu Üyesi ise ücret verilebilir.

VAKIF ONUR ÜYELERİ

MADDE 16- (26.9.94 günlü değişiklik ile) Kamu sektörü ve özel sektör ile üçüncü sektör arasında işbirliğini gerçekleştirmek ve her üç sektörün dengeli olarak gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, yetkili birinci ve ikinci sektör temsilcilerine ve Vakfın amaç ve hizmet konularında önemli maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararı ile “Vakıf Onur Üyesi” ve “Vakıf Onur Başkanı” ünvanı verilebilir. Onur üyeleri ve bunların üst düzey yetkili temsilcileri Yönetim Kurulunca Mütevelliler Heyeti toplantılarına, Konferansa ve diğer toplantılara görüş ve önerileri alınmak üzere davet edilirler.

Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Vakıflar Genel Müdürü Vakfın daimi Onur üyeleridir. Bunlar kendilerini, üst düzey birer yönetici ile temsil ettirebilirler.

 

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

MADDE 17- Mütevelliler Heyeti üyesi olmaksızın Vakıf çalışmalarına katılmak ve Vakıf’ça uygun görülecek konularda işbirliği yapmak isteyen kuruluşlara Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelliler Heyeti’nin kararı ile “Vakıf İşbirliği Kuruluşu” sıfatı verilebilir.

 

III. Bölüm – Mali Hükümler

 

VAKIF BÜTÇESİ

MADDE 18- Vakfın çalışma dönemi her yıl 1 Ocak’ta başlar. 31 Aralık’ta sona erer. Vakıf harcamalarını yıllık bütçe ve programlara göre yapar, Bilanço, gelir-gider hesabı çıkarılması, Vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetlerini açıklayan ayrıntılı bir Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile ayrıca Vakfın Denetçileri tarafından ayrı bir denetleme raporu hazırlanması zorunludur.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Amaç ve hizmet konularına uygun en az % 80’i, 903 Sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,

19.2) Mütevelli Vakıf ve dernekler ile işbirliği kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden alınacak yıllık amaç ve hizmet uygulamalarına katılım payı,

19.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve yararlanma payları,

19.4) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden elde edilecek kira, pirim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,

19.5) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

19.6) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak, koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan vasiyetler,

19.7) Geziler, gösteriler, şenlikler, festivaller, video kaseti ve film ile yarışmalar ve her türlü toplantılardan sağlanacak gelirler,

19.8) Yurtdışı işbirliği kuruluşlarından sağlanacak gelirler,

19.9) Diğer gelirler.

 

VERGİ BAĞIŞIKLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER

MADDE 20- Vakfın vergi bağışıklığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

20.1) Vakıf Yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 20 veya ilerde yasal olarak belirlenecek oranlara göre, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan % 80’ini ise vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

20.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

20.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması esastır. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile fonda tutulabilir.

20.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

20.5) Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet tesislerinden en az % 10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

20.6) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulanmadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.

20.7) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

 

YEDEK AKÇE

MADDE 21- Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5’i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. Yılda Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

 

IV. Bölüm – Genel Hükümler

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ

MADDE 22- Vakıf, 13.7.1967 gün ve 903 Sayılı Kanuna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 23- Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 Sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında Tüzük Hükümleri uygulanır. Bu Kanun ve Tüzük’te yapılan değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, bu senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetimi, Vakıf Senedi değişikliği yapıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir.

 

VAKIF RESMİ SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 24- Vakıf Resmi Senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Kurucuların belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda, ya da Vakıf mallarının, ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın Yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelliler Heyetince Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.

 

VAKFIN DAĞILMASI

MADDE 25- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır, ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Mütevelliler Heyeti’nce Vakfın dağıtılmasına karar verilir.

 

Yönetim Kurulu, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Türk Eğitim Vakfına devredilir.

 

KURUCULAR
MADDE 26- Vakfın Kurucularının ad, soyad ve kurumları Ek-1’de gösterilmiştir.


V. BÖLÜM – Geçici Hükümler

 

İLK MÜTEVELLİLER HEYETİ

Geçici Madde 1- Vakfın kuruluşunda ilk Mütevelliler Heyeti’ni oluşturan tüzel kişiler ve temsilcileri ile 16. Madde uyarınca seçilen ilk Onursal Mütevellilerin adları Ek.2’de gösterilmiştir. Yönetim Kurulu ve Denetçiler bu Heyet’in ilk oturumunda seçilecektir.

 

TESCİL İŞLEMLERİ YETKİSİ

Geçici Madde 2- Vakıf Resmi Senedi’nin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescili işlemleri ve gerekecek resmi sened değişiklikleri için Avukat Teoman AKÜNAL yetkili vekil olarak atanmıştır.