Amacımız

TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır.

Türkiye’de sivil toplum son yirmi yıl içinde hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Sivil toplum kuruluşları ülkenin demokratikleşme ve kalkınmasında önemli aktörler olarak ortaya çıkmakta, her geçen gün gerek nitelik gerekse sayıca artmaktadır. Bu gelişim ve büyüme süreci beraberinde, özellikle mali kaynaklar ve destekleyici ortam temellerinde, daha fazla destek ihtiyacını getirmektedir.

Bu doğrultuda TÜSEV çalışma alanları:

· STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması,

· STK’lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması,

· Kamu, özel sektör ve sivil toplum arası işbirliğinin teşvik edilmesi,

· Uluslararası topluluğun ülkemiz sivil toplumunu tanıması ve işbirlikleri kurması,

· Sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması,

olarak özetlenebilir.