Diğer

AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı I ve II, Sivil Toplumu İlgilendiren Düzenlemeler

Avrupa Birliği’ne Katılım için Ulusal Eylem Planı I ve II

Sivil Toplumu İlgilendiren Düzenlemeler

Avrupa Birliği (AB)’ne Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması, 1 Aralık 2014 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı.

18 Eylül 2014 tarihinde açıklanan Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması Kasım 2014-Haziran 2015 dönemini kapsamaktaydı. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasında ise müzakere fasıllarında Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin öncelikler yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması, Türkiye’deki siyasi reform sürecinin ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşüm süreçlerini kapsıyor.

Ulusal Eylem Planı I ve II’de öngörülen ve STK’ları doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı  derleme aşağıda yer almaktadır:

Ulusal Eylem Planı I:

2015 I. Dönem- Haziran 2015’e dek planlanan düzenlemeler

Birincil Mevzuat:

Yardım Toplama Kanunu: Yardım Toplama Kanununun yürürlükten kaldırılması, değişen koşullara göre yeni bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun: Dernekler Kanunundaki yoruma açık düzenlemelerin giderilerek özellikle dernek ve üyeleri arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi, derneklere verilecek hizmetin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, sivil toplum örgütlerine yönelik güvenin artırılması ve AÎHM kararlarında da belirtildiği gibi devletin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili pasif yükümlüğünün yanında aktif yükümlülüğünün bir gereği olarak, sivil toplum örgütlerinin etkili bir şekilde çalışabilmeleri için yasal zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

İkincil Mevzuat

Yardım Toplama Yönetmeliği: Yardım toplama faaliyetlerinde değişen koşullara uygun düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

Dernekler Yönetmeliği: Özellikle dernek ve üyeleri arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi, derneklere verilecek hizmetin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, sivil toplum örgütlerine yönelik güvenin artırılması ve AİHM kararlarında da belirtildiği gibi devletin örgütlenme

özgürlüğü ile ilgili pasif yükümlülüğünün yanında aktif yükümlülüğünün bir gereği olarak, sivil toplum örgütlerinin etkili bir şekilde çalışabilmeleri için yasal zeminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik: Yapılacak mevzuat değişikliklerine uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği: Yapılacak mevzuat değişikliklerine uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulusal Eylem Planı II:

Haziran 2015 – Haziran 2019 döneminde yapılması beklenen düzenlemeler

Birincil Mevzuat

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun

gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.

İkincil Mevzuat

Değişik İşletme Büyüklükleri, Sektörler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Muhasebe

Standartlarına İlişkin Tebliğ: AB Direktifi ile mevcut mevzuat arasındaki farklılıkların tespit

edilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, çalışmanın sonuçlarına göre Direktifle uyumlu

olacak şekilde Türkiye Muhasebe Standartları uygulaması kapsamı dışında kalan şirketlerin

finansal raporlama uygulamalarına yönelik bir düzenlemenin yapılması amaçlanmaktadır.