VAKIFLARIN DİKKATİNE!!! - Vakıf Beyannamesi

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 17.01.2007 tarih ve 424/753 sayılı Genelgesine göre;

Türk Medeni Kanunu hükümlerini tabi vakıfların, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ve Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün ilgili maddeleri gereğince:

  1. 2006 yılına ait hesap özeti veya bilanço ve gelir-gider cetveli(Damga Pullu ödendi belgesi)
  2. 2006 yılına ait bilanço ve gelir-gider cetvelinin(Hesap Özetinin) ilanına ilişkin belgenin,
  3. 2006 yılına ait faaliyet raporu
  4. 2006 yılına ait yöneticilerin isim, ev ve iş adresleri ile telefon numaralarını gösterir listenin,
  5. 2006 yılı içinde yurt içi ve yurt dışı vakıf şubeleriyle, işbirliği yapılan uluslararası kuruluşların ad ve adreslerini gösterir listenin, gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2005 yılı mal varlığındaki değişiklikler bildirilecektir.
  6. 2006 yılına ait %5 teftiş ve denetleme payının da 31.3.2007 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden, ödenmediği takdirde geciken süre için temerrüt faizi alınacaktır.

Anılan Tüzüğün değişik 22.maddesi gereğince, tahsil olunacak teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarının tavanı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlediği enflasyon oranına göre arttırıldığından, Devlet İstatistik Enstitüsünce 2006 yılı için toptan eşya fiyatları genel indeksi için tespit edilen enflasyon oranı esas alınarak, 2006 yılı %5 teftiş ve denteleme payı olarak vakıflardan alınacak payın üst sınırı vakıf merkezleri için 5426.-(Beşbindörtyüzyirmialtı).-YTL bu vakıflara bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerden alınacak payın üst sınırı ise 542.- (Beşyüzkırkiki).-YTL dir.

Vakıflara bağlı olarak şubelerin %5 teftiş ve denetleme payları, şubelerce hesaplanıp, vakıf genel merkezince bu paylar ve Damga Vergisi Kanunu gereğince, bilançolar için 16.40.-(Onaltı-YTL. Kırk-YKR) gelir-gider cetveline ve işletme hesabı özeti için 8.10.-(Sekiz-YTL, On-YKR) tutarında damga pulu bedellerinin Bölge Müdürlüğümüz veznesine nakden ödenmesi veya banka aracılığıyla ödemek isteyen vakıfların, TEFTİŞ PAYI ile DAMGA PULU bedellerini ayrı ayrı olmak üzere Vakıfbank Salıpazarı Şubesindeki 2003262 nolu İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bölge Saymanlık hesabına yatırılarak, ödemeye ilişkin dekontların bilanço ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Vakıfların her yıl eksiksiz doldurarak vermesi gereken İLEMOD’ların (İllerde İl Envanterinin Modernizasyonu) 28.02.2007 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. İLEMOD Formu örneği ilişiktedir.

ILEMOD Formu.doc